ข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตล่าสุด: 7 มิถุนายน 2021

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างคุณ (“คุณ”) และแพลตฟอร์มการซื้อขาย MEXC (“MEXC”) ในกรณีที่ท่านกำลังเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ MEXC (https://www.MEXC.com) แอพและบริการอื่น ๆ ที่ให้บริการโดยบริษัทในเครือของ MEXC (“บริการ”) จะถือว่าท่านได้อ่าน และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว (“ข้อตกลง”) ร่วมถึงการแก้ไขและการปรับปรุงข้อตกลงซึ่งเราอาจทำการอัปเดตเป็นครั้งคราว

ข้อสําคัญ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้สําหรับการซื้อขายและชำระสินทรัพย์มีความปลอดภัย เพื่อการแสดงหน้าเว็บและความปลอดภัย ขอแนะนําให้ผู้ใช้ใช้ Google Chrome เวอร์ชันล่าสุดเพื่อเข้าสู่ระบบ MEXC ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียทรัพย์สินที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการดําเนินงาน

การเปิดเผยความเสี่ยง

เพื่อให้ท่านเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ดีขึ้น MEXC ขอเตือนท่านอย่างเคร่งครัดว่า: ท่านต้องเข้าใจและประเมินความเสี่ยงในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะทําการซื้อขายใด ๆ ท่านต้องประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของท่านอย่างรอบคอบก่อนที่จะมีส่วนร่วมในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เมื่อซื้อขายบน MEXC ท่านอาจเผชิญกับความเสี่ยงของนโยบาย ,การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, ผลตอบแทนจากการซื้อขาย และเหตุสุดวิสัย รายละเอียดของความเสี่ยงดังกล่าวมีดังนี้:

(a) ความเสี่ยงด้านนโยบาย: ผู้ใช้ MEXC อาจประสบกับความสูญเสียอันเนื่องมาจากการแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับ หรือนโยบายระดับประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่อการซื้อขายปกติของสกุลเงินดิจิทัล

(b) ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ผู้ใช้ MEXC อาจพบกับความสูญเสียหากธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลของผู้ใช้ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของประเทศ

(c) ความเสี่ยงจากผลตอบแทนจากการลงทุน: ตลาด Cryptocurrency มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว: ไม่เคยปิด และสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนอย่างมาก ผู้ใช้อาจประสบความสูญเสียในตลาด

(d) ความเสี่ยงในการซื้อขาย: การโอนที่ประสบความสำเร็จของท่านขึ้นอยู่กับการยินยอมร่วมกันของฝ่ายต่างๆ ในการโอน และ MEXC ไม่มีข้อผูกมัดหรือรับประกันการโอนที่ประสบความสำเร็จใดๆ

(e) ความเสี่ยงจากเหตุสุดวิสัย: เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงคราม การนัดหยุดงาน การโจมตีทางไซเบอร์ และสถานการณ์อื่น ๆ ที่คาดเดาไม่ได้ หลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่สามารถคาดเดาได้ MEXC อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติและอาจส่งผลให้ผู้ใช้สูญเสีย สำหรับการสูญเสียของผู้ใช้ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดทางแพ่งใดๆ

(f) ความเสี่ยงในการเพิกถอน: เมื่อโครงการสกุลเงินดิจิทัลล้มละลาย, การชำระบัญชีและการเลิกกิจการ หรือละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศ หรือภายใต้คำร้องขอของฝ่ายโครงการ MEXC จะเพิกถอนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้เกิดการสูญเสียได้

(g) ความเสี่ยงทางเทคนิค: แม้ว่าโอกาสของความผิดพลาดทางเทคนิคในระหว่างการค้าขายสกุลเงินดิจิทัลจะห่างไกล เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ผลประโยชน์ของผู้ใช้อาจได้รับผลกระทบ

(h) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ: ผู้ใช้อาจเผชิญความเสี่ยงเนื่องจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เช่น การโอนไปยังบัญชีที่ไม่ถูกต้อง การละเมิดกฎการปฏิบัติงาน เป็นต้น

(i) ความเสี่ยงจากการระงับบัญชี: บัญชีของผู้ใช้อาจถูกระงับหรือถูกบังคับยึดโดยสถาบันตุลาการในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้หรือถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรม

เมื่อท่านคลิกเพื่อยอมรับข้อตกลง แสดงว่าท่านเข้าใจและตั้งใจที่จะแบกรับความเสี่ยงและการสูญเสียจากการซื้อขาย MEXC จะไม่รับประกันหรือรับผิดใดๆร่วมกันสําหรับการคืนทุนดิจิทัลและการดำเนินการ
I. ทั่วไป

ข้อตกลงนี้รวมถึงนโยบายทั่วไป, การรู้จักลูกค้าของคุณหรือการยืนยันตัวตน (KYC) ,นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน, นโยบายความเป็นส่วนตัว, และกฎทั้งหมดที่ MEXC ได้ออกหรืออาจเผยแพร่ในอนาคต ท่านควรอ่านข้อตกลงทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนใช้บริการของ MEXC หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ ควรปรึกษากับ MEXC ท่านไม่ควรโต้แย้งว่าข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้อง หรือขอให้ยกเลิกข้อตกลงนี้ด้วยเหตุผลที่ท่านไม่ได้อ่านข้อตกลงหรือไม่ได้รับคำตอบจาก MEXC MEXC มีสิทธิ์ที่จะทำและแก้ไขข้อตกลงนี้และ/หรือกฎทุกประเภทเป็นครั้งคราว เมื่อมีการประกาศข้อตกลงที่แก้ไขแล้ว ข้อตกลงดังกล่าวจะแทนที่ข้อตกลงเดิมและมีผลบังคับใช้ทันที ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อตกลงล่าสุดได้ตลอดเวลา เมื่อท่านเยี่ยมชม,ใช้ ,หรือพยายามใช้บริการของ MEXC ผ่านตัวตนใด ๆของท่าน จะถือว่าท่านยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของฉบับล่าสุด หากท่านไม่เห็นด้วย โปรดอย่าเยี่ยมชมหรือใช้บริการที่ MEXC ได้ให้ไว้

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

1. หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนเสร็จสิ้น หรือใช้บริการอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจาก MEXC แล้ว ท่านยืนยันว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ ที่มีสิทธิเต็มที่ในสิทธิพลเมืองและมีความสามารถเต็มที่ในการดำเนินการทางแพ่ง หากท่านไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ท่านและผู้ปกครองของท่านจะต้องรับผิดชอบผลทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นและ MEXC มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือระงับบัญชีของท่านอย่างถาวรและเรียกร้องค่าชดเชยจากท่านและผู้ปกครองของท่าน

การลงทะเบียนและบัญชี

2. ท่านถูกผูกมัดโดยข้อตกลงนี้หลังจากที่ท่านได้กรอกข้อมูล ,อ่าน และตกลงตามข้อตกลงนี้ตามที่ได้รับแจ้งในหน้าการลงทะเบียน และเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนเต็มรูปแบบ หรือหลังจากที่ท่านได้กรอกข้อมูล, อ่าน และตกลงในข้อตกลงนี้ และเสร็จสิ้นกระบวนการเปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบตามที่แสดงบนหน้าการเปิดใช้งาน หรือเมื่อท่านใช้บริการในลักษณะใดๆตามที่ MEXC อนุญาต ท่านสามารถใช้ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือวิธีอื่นๆ ที่ MEXC ให้หรือยืนยันไว้เพื่อเข้าสู่ระบบได้ ท่านต้องให้ข้อมูลตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด เช่น ชื่อจริงของท่าน ประเภทบัตรประจำตัวและหมายเลขประจำตัว ฯลฯ หากข้อมูลที่ท่านให้ในขณะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง MEXC จะไม่รับผิดชอบใด ๆ และท่านจะต้องรับผิดชอบความสูญเสียทางตรง หรือทางอ้อมและผลเสียที่เกิดขึ้น MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกตลาดและเขตอำนาจศาลในการดำเนินธุรกิจ และอาจจำกัดหรือปฏิเสธการให้บริการในบางประเทศหรือภูมิภาคตามดุลยพินิจ

ข้อมูลผู้ใช้

3. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนหรือการเปิดใช้งาน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย,ระเบียบข้อบังคับ และคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง ท่านให้และอัปเดตข้อมูลของท่านอย่างเป็นจริง อัปเดตถูกต้อง และสมบูรณ์ หากมีเหตุผลอันสมควรที่จะสงสัยว่าข้อมูลที่ท่านให้ไว้มีข้อผิดพลาด ไม่ถูกต้องไม่อัปเดต หรือไม่สมบูรณ์ MEXC มีสิทธิที่จะสอบถามหรือขอให้แก้ไข , ลบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงและร่วมถึงระงับหรือยุติบริการบน MEXC บางส่วนหรือทั้งหมด MEXC ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ท่านจะต้องแบกรับความสูญเสียทางตรงหรือทางอ้อมและผลที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น ท่านจะต้องกรอกและอัปเดตที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ข้อมูลติดต่อของท่านให้ถูกต้อง เพื่อวัตถุประสงค์ที่ MEXC หรือผู้ใช้รายอื่นสามารถติดต่อกับท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านจะต้องรับผิดชอบความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียวที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องจากการไม่สามารถติดต่อท่านผ่านวิธีการติดต่อที่กล่าวข้างต้นในระหว่างท่านใช้บริการ ท่านเข้าใจและตกลงว่าท่านต้องรักษาความถูกต้องของข้อมูลติดต่อที่ท่านให้ไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดต ท่านควรปฏิบัติตามที่ MEXC กำหนด

ความปลอดภัยของบัญชี

4. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชี MEXC และรหัสผ่านของท่านแต่เพียงผู้เดียว และร่วมถึงรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่ดําเนินการด้วยบัญชี MEXC ของท่าน (รวมถึงแต่ไม่จํากัด การเปิดเผยข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล การคลิกเพื่อขอความยินยอมหรือการส่งข้อตกลงกฎต่างๆ การต่ออายุผ่านทางออนไลน์หรือบริการซื้อ เป็นต้น ) ท่านยอมรับ:

(a) หากบัญชี MEXC ของท่านถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสถานการณ์อื่นใดที่ละเมิดข้อกำหนดการรักษาความลับ ท่านต้องแจ้ง MEXC ทันที

(b) ท่านต้องปฏิบัติตามการรักษาความปลอดภัย การรับรอง การซื้อขาย การฝาก การถอนหรือกระบวนการของเว็บไซต์/บริการอย่างเคร่งครัด

(c) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านออกจากเว็บไซต์/บริการในขั้นตอนที่ถูกต้องเมื่อสิ้นสุดในแต่ละครั้ง MEXC ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวของท่านในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของวรรคนี้ ท่านเข้าใจว่า MEXC จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการตามคำขอของท่านพอสมควร และ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสีย) ที่เกิดขึ้นก่อนดำเนินการ

เนื้อหาของบริการ

5. ผ่านบริการนี้ผู้ใช้สามารถค้นหาและเรียกดูตลาดแบบเรียลไทม์และข้อมูลการค้าของผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัลบน MEXC ส่งคําสั่งซื้อขาย , ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล , เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย MEXC และใช้บริการข้อมูลและบริการทางเทคนิคอื่น ๆ

กฎการบริการ

6. หากมีข้อพิพาททางการซื้อขายใดๆ ระหว่างท่านและผู้ใช้รายอื่นระหว่างการซื้อขายของท่านบน MEXC เมื่อท่านหรือผู้ใช้รายอื่นได้ส่งข้อพิพาทไปยัง MEXC เพื่อขอการไกล่เกลี่ย MEXCจะมีสิทธิ์ดำเนินการเพียงฝ่ายเดียว/ตัดสินใจในฐานะคนกลาง ท่านเข้าใจตกลงและต้องยอมรับการตัดสินใจของ MEXC

7. ท่านเข้าใจและยินยอมว่า MEXCมีสิทธิ์ให้ข้อมูลที่จําเป็นเช่นข้อมูลผู้ใช้และประวัติการซื้อขายที่ท่านให้ไว้กับMEXC เพื่อตอบสนองต่อคําขอจากหน่วยงานของรัฐ (รวมถึงฝ่ายตุลาการและฝ่ายบริหาร) หากท่านถูกสงสัยว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ของผู้อื่น MEXCมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลตัวตนที่จําเป็นแก่ผู้ถือสิทธิ์ในกรณีที่มีการตัดสินเบื้องต้นที่ว่ามีการละเมิดที่น่าสงสัย

8. ท่านเป็นผู้รับผิดชอบสําหรับรายได้ที่ต้องเสียภาษีที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้บริการ MEXCแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมด

9. ในระหว่างการใช้บริการใน MEXC ท่านสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงต่อไปนี้:

(ก) การกระทําใดใดทั้งหมดที่ดําเนินการในขณะใช้บริการของ MEXC จะเป็นไปตามกฎหมายแห่งชาติข้อบังคับและเอกสารและข้อบังคับบรรทัดฐานอื่น ๆ ท่านจะไม่ละเมิดผลประโยชน์สาธารณะหรือศีลธรรมที่พึ่งปฏิบัติ จะไม่ทําลายสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น จะไม่หลบเลี่ยงการจ่ายภาษี และจะไม่ละเมิดข้อตกลงและกฎที่เกี่ยวข้องนี้ หากท่านละเมิดข้อผูกพันดังกล่าวและประสบผลทางกฎหมายใด ๆ ท่านจะต้องรับผิดทางกฎหมายทั้งหมดในนามของท่านเองและเพื่อให้แน่ใจว่า MEXCจะไม่มีการสูญเสียใด ๆ

(b) In the process of trading, you shall abide by the principle of good faith and shall not take unfair competition or disrupt the normal order of online trades, including but not limited to pump and dump schemes, wash trading, self-trading, front running, quote stuffing, and spoofing or layering.

(c) You shall not make any commercial use of any data on MEXC, including but not limited to the use of data displayed on the MEXC site in any way, such as reproduction, dissemination, etc. without the prior written consent of MEXC.

(d) In addition to the foregoing, you shall not:

(i) use any deep linking, web crawlers, bots, spiders or other automatic devices, programs, scripts, algorithms or methods, or any similar or equivalent manual or automatic processes that MEXC may decide in its absolute sole discretion, to access, obtain, copy or monitor any part of the properties, or replicate or bypass the navigational structure or presentation of MEXC services in any way, in order to obtain or attempt to obtain any materials, documents or information in any manner not purposely provided through MEXC services;

(ii) attempt to access any part or function of the properties without authorization, or connect to MEXC services or any MEXC servers or any other systems or networks constituting MEXC services by hacking, password mining or any other unlawful or prohibited means;

(iii) probe, scan or test the vulnerabilities of MEXC services or any network connected to the properties, or violate any security or authentication measures on MEXC services or any network connected to MEXC services;

(iv) reverse look-up, track or seek to track any information of any other users or visitors of MEXC services;

(v) take any actions that imposes an unreasonable or disproportionately large load on the infrastructure of systems or networks of MEXC services or MEXC, or the infrastructure of any systems or networks connected thereto;

(vi) use any devices, software or routine programs to interfere with the normal operation of MEXC or any transactions on MEXC, or any other person’s use of MEXC Services;

(vii) forge headers, impersonate, or otherwise manipulate identification, to disguise your identity or the origin of any messages or transmissions you send to MEXC; or

(viii) use MEXC services in an illegal way or in a manner that violates fairness and/or community value which MEXC may in its absolute sole discretion determine.

10. ท่านเข้าใจและยอมรับว่า:

(a) MEXC มีสิทธิ์ที่จะตัดสินว่าท่านได้ละเมิดข้อผูกพันที่กล่าวถึงข้างต้นหรือไม่ และให้ใช้กฎของข้อตกลงนี้ในการประมวลผลหรือยุติการให้บริการแก่ท่านตามการตัดสินใจดังกล่าว โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านหรือแจ้งกล่าวล่วงหน้า เพื่อรักษาคำสั่งซื้อขายและความมั่นคงทางการซื้อขายบน MEXC MEXCมีสิทธิ์ใช้มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมในกรณีที่คำสั่งซื้อขายปกติของตลาดหยุดชะงักเนื่องจากการขายหรือการซื้อที่เป็นอันตราย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การยุติคำสั่งซื้อขายที่เกี่ยวข้อง การระงับบัญชีที่เกี่ยวข้อง การกู้คืนข้อมูลการซื้อขายที่ได้รับผลกระทบไปยังสถานะเดิมและการเรียกคืนความสูญเสียที่เกี่ยวข้อง และการรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานตุลาการในท้องถิ่น

(b) หากได้รับการยืนยันโดยเอกสารทางกฎหมายจากหน่วยงานด้านการบริหารหรือตุลาการในประเทศของท่านว่าท่านละเมิดกฎหมายดังกล่าว หรือตามวิจารณญาณของMEXC เชื่อว่าการกระทำของท่านเป็นที่น่าสงสัย มีการละเมิดข้อตกลงหรือ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับในประเทศของท่าน MEXCมีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยการฝ่าฝืนที่ถูกกล่าวหาหรือการละเมิดสัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านเผยแพร่บน MEXC ซึ่งเป็นที่สงสัยว่าละเมิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้อื่น หรือละเมิดข้อตกลงนี้ MEXCมีสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ และกำหนดบทลงโทษตามข้อตกลงนี้ ตลอดจนมาตรการที่ MEXCจะดำเนินการกับท่าน

(c) ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำของท่านบนMEXC รวมถึงการกระทำที่ท่านไม่ได้ดำเนินการบนMEXC แต่ได้ใช้อิทธิพลบางรูปแบบต่อผู้ใช้ของMEXC MEXCมีสิทธิ์ที่จะตัดสินเพียงฝ่ายเดียวว่าการกระทำของท่านและลักษณะการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงและ/หรือกฎเกณฑ์หรือไม่ และกำหนดบทลงโทษที่เกี่ยวข้องตามนั้น ท่านจะต้องเก็บหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของท่าน และจะต้องรับผลความล้มเหลวที่ตามมา ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายหรือการกระทำซึ่งผิดทางกฏหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามที่ถูกสงสัยว่าท่านจะละเมิดข้อผูกพัน หากท่านถูกสงสัยว่าละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อตกลงนี้ ทำให้ MEXC สูญเสียหรือนำไปสู่การเรียกร้องใด ๆ โดยบุคคลที่สาม หรืออยู่ภายใต้บทลงโทษที่กำหนดโดยหน่วยงานด้านการบริหารใด ๆ สำหรับความสูญเสียทั้งหมดและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดย MEXC อันเป็นผลมาจากเหตุดังกล่าว รวมถึงค่าทนายความ ท่านจะต้องชดเชยให้แก่ MEXC

ข้อจำกัดความรับผิดและข้อยกเว้น

11. MEXC มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการของMEXC แก่ท่านตามสภาพและความพร้อมที่เป็นอยู่ อย่างไรก็ตาม MEXC ไม่แสดงโดยตรงหรือโดยนัยเกี่ยวกับบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ การบังคับใช้, การไม่มีข้อผิดพลาด,หรือการละเว้น ความยั่งยืน, ความถูกต้อง ,ความน่าเชื่อถือ, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของบริการ ในเวลาเดียวกัน MEXC ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาหรือรับประกันความถูกต้อง ความเที่ยงตรง ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความเสถียร ความสมบูรณ์ และความทันเวลาของเทคโนโลยีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ MEXC

12. ท่านตระหนักและเข้าใจว่าระบบข้อมูลใน MEXC ได้รับการเผยแพร่โดยผู้ใช้เองและอาจมีความเสี่ยงและข้อผิดพลาด

13. MEXC เป็นเพียงเว็บไซต์ซื้อขายเท่านั้น MEXC ทำหน้าที่เป็นเพียงแพลตฟอร์มที่ท่านสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ระบุคู่สัญญา เจรจาและดำเนินการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยMEXC ควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย หรือความถูกต้องตามกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย ความถูกต้องข้อมูลทางการค้าและความสามารถของคู่สัญญาในการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงทางการค้า ท่านควรใช้ดุลยพินิจของท่านเองในการพิจารณาความถูกต้อง ความชอบธรรมของสินทรัพย์ดิจิทัลและ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง เว้นแต่กฎหมายและข้อบังคับจะกำหนดไว้อย่างชัดแจ้ง MEXC จะไม่มีภาระหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล กิจกรรมทางการค้า และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้: MEXC มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการกระทำที่ผิดกฎหมายที่สำคัญหรือการละเมิดกฎหมายโดยผู้ใช้รายใดรายหนึ่งหรือการค้าขายเฉพาะ หรือ MEXC มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการกระทำของผู้ใช้ใน MEXC นั้นต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม

14. MEXCหรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากMEXC หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตร่วมกันโดยท่านและMEXC จะมีสิทธิ์ยอมรับข้อพิพาทของท่านกับผู้ใช้รายอื่นที่เกิดจากการค้าขายตามอำนาจที่มีสิทธิเพียงฝ่ายเดียว และเพิกถอนไม่ได้ของท่าน ตัดสินข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับเพื่อตัดสินใจ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง) การปรับสถานะของคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง การสั่งบุคคลที่สามหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ให้ชำระเงินทั้งหมดหรือบางส่วน การชำระเงินที่มีข้อพิพาทให้กับกลุ่มต่างๆ ท่านต้องปฏิบัติตามคำตัดสินขั้นสุดท้าย หากท่านล้มเหลวในการดำเนินการและตัดสินใจภายในระยะเวลาที่กำหนด MEXCมีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน) ในการชำระเงินโดยตรงโดยใช้จำนวนเงินในบัญชีของท่านที่เปิดอยู่ใน MEXC หรือเงินฝากที่ท่านจ่ายให้กับ MEXC หรือบริษัทในเครือในนามของท่าน

ท่านควรทำการฝากเงินชดเชยให้ทันเวลาและชดเชยความสูญเสียของ MEXC และบริษัทในเครือ มิฉะนั้น MEXC และบริษัทในเครือมีสิทธิ์ที่จะหักล้างสิทธิ์และผลประโยชน์ของท่านโดยตรงภายใต้สัญญาและมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย ท่านเข้าใจและยอมรับว่าทั้ง MEXC และบุคคลที่สามบุคลที่ได้รับอนุญาตจาก MEXC หรือบุคคลที่สามใด ๆที่ได้รับอนุญาตจากท่านและMEXC ด้วยอํานาจตุลาการและหลักฐานจะต้องได้รับการรับรองความถูกต้องเฉพาะจากความสามารถบุคคลธรรมดาเท่านั้น MEXC หรือบุคคลที่สามใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตจาก MEXC หรือบุคคลที่สามใด ๆ ที่ตกลงกันโดยท่านและ MEXC นั้นขึ้นอยู่กับอํานาจที่เพิกถอนไม่ได้ในการระงับข้อพิพาทของท่านแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลของการระงับข้อพิพาทจะสอดคล้องกับความคาดหวังของท่านและจะไม่รับผิดชอบต่อข้อสรุปของการระงับข้อพิพาทดังกล่าว หากท่านประสบกับความสูญเสียเป็นผลให้ ท่านตกลที่จะเรียกร้องโดยตรงจากผู้รับผลประโยชน์

15. ท่านเข้าใจและยอมรับว่า MEXCจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆของท่าน ซึ่งรวมถึง(แต่ไม่จำกัดเพียง)ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้งาน ข้อมูล ฯลฯ หรือความสูญเสียหรือความเสียหายที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ (ไม่ว่า MEXC จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่): MEXCมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้รายใดรายหนึ่งหรือการซื้อขายเฉพาะอาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายหรือสัญญาอย่างมีนัยสำคัญ MEXCมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการกระทำของผู้ใช้บนMEXCนั้นต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ต้นทุนและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการซื้อหรือรับข้อมูล หรือการซื้อขายใดใด ฯลฯ ผ่านบริการของMEXC ความเข้าใจผิดของท่านเกี่ยวกับบริการของMEXC และการสูญเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของMEXC ที่ไม่ได้เกิดจาก MEXC

16. ไม่ว่าในกรณีใด MEXC จะไม่ต้องรับผิดต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการให้บริการใด ๆ เนื่องด้วยการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามปกติ ความล้มเหลวของการเชื่อมต่อเครือข่าย, ความล้มเหลวของคอมพิวเตอร์, การสื่อสารหรือระบบอื่น ๆ ,ไฟฟ้าขัดข้อง ,การนัดหยุดงาน ,ข้อพิพาทแรงงาน, การจลาจล , การขาดแคลนแรงงานหรือวัสดุในการผลิต, อัคคีภัย ,น้ำท่วม, พายุ ,การระเบิด, สงคราม, การกระทำของรัฐบาล, คำสั่งของหน่วยงานตุลาการหรือฝ่ายปกครอง หรือความล้มเหลวในการดำเนินการโดยบุคคลที่สาม

การสิ้นสุดของข้อตกลง
17. ท่านยอมรับว่า MEXCมีสิทธิตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อระงับยุติการให้บริการ MEXC บางส่วนหรือทั้งหมดแก่ท่านด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึงระงับการใช้งานบัญชีของท่านในMEXCอย่างถาวร (ยกเลิก) และจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามสําหรับการทําเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม MEXCมีสิทธิ์ที่จะเก็บรักษาข้อมูลประวัติการซื้อขายและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี รวมถึงแอปพลิเคชันและการใช้ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่มีสถานการณ์ดังต่อไปนี้ MEXC มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อตกลงนี้โดยตรงโดยการยกเลิกบัญชีและมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชี (ยกเลิก) ของท่านอย่างถาวรบน MEXC:

(a) หลังจากที่ MEXC ยุติบริการที่มอบให้กับท่าน และท่านถูกสงสัยว่าลงทะเบียนใหม่ในฐานะผู้ใช้ของ MEXC ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือในนามของผู้อื่น

(b) ที่อยู่อีเมลที่ท่านให้ไว้ไม่มีอยู่หรือไม่สามารถรับอีเมลได้ และไม่มีวิธีอื่นในการติดต่อท่าน หรือ MEXC ได้แจ้งให้ท่านเปลี่ยนข้อมูลอีเมลของท่านด้วยวิธีการอื่น และท่านยังคงไม่เปลี่ยนให้ถูกต้องภายในสามวันทำการหลังจากการแจ้งจาก MEXC

(c) เนื้อหาข้อมูลหลักของผู้ใช้ที่ท่านได้ให้มานั้นไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

(d) เมื่อข้อตกลง (รวมถึงกฎเกณฑ์) มีการเปลี่ยนแปลง ท่านควรแจ้ง MEXC โดยชัดแจ้งว่าท่านไม่เต็มใจที่จะยอมรับข้อตกลงการบริการใหม่ และ

(e) สถานการณ์ใดๆที่ MEXC เชื่อว่าการบริการควรถูกยกเลิกหรือยุติลง เมื่อสิ้นสุดการให้บริการบัญชีของท่านหรือการระงับบัญชี(ยกเลิก) ของท่านบน MEXCอย่างถาวร MEXC จะไม่มีภาระผูกพันในการเก็บรักษาหรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ หรือส่งต่อข้อมูลใด ๆ ที่ท่านยังไม่ได้อ่านหรือส่งหรือส่งต่อไปยัง

18. ท่านยินยอมว่า

(a) หลังจากสิ้นสุดความสัมพันธ์ตามสัญญาของท่านกับ MEXC แล้ว MEXC ยังคงมีสิทธิ์ที่จะบันทึกข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลทางการซื้อขายทั้งหมดของท่านในระหว่างการใช้บริการบน MEXC

(b) หากท่านได้กระทำการที่ผิดกฎหมายหรือการละเมิดข้อตกลงนี้ในช่วงระยะเวลาของการใช้บริการ MEXCอาจยังคงยืนยันสิทธิ์ต่อท่านตามข้อตกลงนี้

(c) เมื่อ MEXC ระงับหรือยุติการให้บริการแก่ท่าน MEXC จะจัดการข้อมูลการซื้อขายของท่านที่บันทึกไว้ก่อนระงับหรือยกเลิกบริการภายใต้หลักการดังต่อไปนี้ ท่านจะต้องจัดการหรือแบกรับข้อพิพาท ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า MEXC ได้รับการยกเว้นจากการสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายใดๆ

(d) ในกรณีที่ท่านได้ทําสัญญาซื้อกับสมาชิกท่านอื่น ๆ ก่อนการระงับหรือยกเลิกบริการ แต่สัญญายังไม่ได้ดําเนินการจริง MEXC มีสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสัญญาซื้อดังกล่าวและการขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว

(e) เมื่อสิ้นสุดการให้บริการบัญชีของท่านหรือการระงับการบัญชี(ยกเลิก) ของท่านบนMEXCอย่างถาวร MEXC จะไม่มีภาระผูกพันในการเก็บรักษาหรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ หรือส่งต่อข้อมูลใด ๆ ที่ท่านยังไม่ได้อ่านหรือส่งหรือส่งต่อไปยัง และ

(f) หากท่านได้ทำสัญญาซื้อกับสมาชิกรายอื่นก่อนการระงับหรือการยกเลิกบริการ และสัญญาดังกล่าวได้รับการดำเนินการเพียงบางส่วน MEXC อาจไม่ลบการซื้อขาย โดยมีเงื่อนไขว่า MEXC อาจแจ้งให้คู่สัญญาของท่านทราบถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่มีการระงับหรือยุติบริการ

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
19. ความสำเร็จทางปัญญาทั้งหมดที่รวมอยู่ใน MEXC ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โลโก้เว็บไซต์ ,ฐานข้อมูล, การออกแบบเว็บไซต์ ข้อความและกราฟิก, ซอฟต์แวร์ ,ภาพถ่าย, วิดีโอ, เพลง ,เสียง และไฟล์ต่างๆดังกล่าว ร่วมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ของการรวบรวมซอฟต์แวร์ , ซอร์สโค้ดที่เกี่ยวข้องและซอฟต์แวร์ (รวมถึงแอปพลิเคชันและสคริปต์ขนาดเล็ก) เป็นของ MEXC ท่านไม่สามารถคัดลอก แก้ไข ทำซ้ำ ส่งหรือใช้รายละเอียดหรือเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
20. เมื่อยอมรับข้อตกลงนี้ จะถือว่าท่านได้โอนและมอบหมายลิขสิทธิ์ทั้งหมดของ MEXC ในรูปแบบข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้เผยแพร่บน MEXC โดยอิงตามเจตจำนงเสรีของท่านเองเท่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์, สิทธิ์ในการเผยแพร่, สิทธิ์ในการเช่า ,สิทธิ์ในการแสดง, สิทธิ์ในการจัดแสดง, สิทธิ์ในการฉายภาพ, สิทธิ์ในการออกอากาศ, สิทธิ์ในการสื่อสารบนเครือข่ายข้อมูล, สิทธิ์ในการผลิต, สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน, สิทธิ์ในการแปล, สิทธิ์ในการรวบรวม, และสิทธิ์อื่นๆ ที่สามารถโอนได้ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์ และMEXC มีสิทธิ์ฟ้องการละเมิดลิขสิทธิ์และรับค่าชดเชยเต็มจำนวนสำหรับการละเมิดดังกล่าว ข้อตกลงนี้จะใช้กับเนื้อหาใดๆ ที่ท่านเผยแพร่บน MEXC และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่ว่าเนื้อหาจะถูกสร้างขึ้นก่อนหรือหลังการลงนามในข้อตกลงนี้
21. ท่านจะต้องไม่ใช้หรือจำหน่ายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นใดหรือของ MEXC อย่างผิดกฎหมายระหว่างการใช้บริการที่ MEXC เสนอให้ สำหรับข้อมูลใด ๆที่ท่านเผยแพร่บน MEXC ท่านไม่สามารถเผยแพร่หรืออนุญาตให้เว็บไซต์อื่น (หรือสื่อใดใด) ใช้ข้อมูลดังกล่าวในลักษณะใด ๆ
22. เมื่อท่านเข้าสู่ระบบ MEXC หรือใช้บริการของ MEXC จะไม่ถือว่าท่านได้รับการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆโดย MEXC
กฎหมายที่ใช้บังคับ
23. ข้อตกลงฉบับนี้เป็นสัญญาที่สรุปและทำขึ้นภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐสิงคโปร์ จึงจะมีผลบังคับใช้กับการจัดตั้ง การตีความเนื้อหา และการบังคับใช้ การเรียกร้องหรือการกระทําใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการที่ตกลงกันในข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีความและบังคับใช้ตามกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย วรรคนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างชัดเจนต่อการเรียกร้องใด ๆที่ละเมิดต่อเรา ศาลหรือฟอรัมที่มีอํานาจใดใดในการเรียกร้องหรือกระทําการใด ๆกับเราหรือที่เกี่ยวข้องกับเราจะต้องอยู่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในการดําเนินคดีในศาลและการอุทธรณ์ในศาลของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ท่านมีสิทธิ์เข้าถึงเขตอำนาจศาลพิเศษในการพิจารณาคดีอย่างไม่มีเงื่อนไข ท่านยังยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขว่าสถานที่หรือศาลที่มีอํานาจสําหรับข้อพิพาทหรือปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือการเรียกร้องใด ๆ และการดําเนินการที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้จะอยู่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์เท่านั้น หากธุรกิจอื่นใดของเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงพิเศษใด ๆ เกี่ยวกับเขตอํานาจศาลข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลเหนือกว่า หลักการของฟอรัมที่ใช้ไม่ได้กับศาลภายใต้ข้อกําหนดการให้บริการนี้
II. การยืนยันตัวตนของลูกค้าและนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน
1. เรารับรองว่าเราจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการยืนยันตัวตนของลูกค้าและการป้องกันการฟอกเงิน และจะไม่ละเมิดนโยบายการยืนยันตัวตนของลูกค้าและการต่อต้านการฟอกเงินโดยเจตนา ในขอบเขตของการควบคุมที่เหมาะสมของเรา เราจะใช้มาตรการและเทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่อให้บริการที่ปลอดภัยและมั่นคงแก่ท่าน เพื่อปกป้องท่านจากการสูญเสียที่เกิดจากการฟอกเงิน เนื้อหาของนโยบายการยืนยันตัวตนหรือ Know-Your-Customer (KYC) และ Anti-Money-Laundering (AML) มีดังนี้:

(a) เราเผยแพร่นโยบายการยืนยันตัวตน หรือ Know-Your-Customer (KYC) และการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(b) เราประกาศเผยแพร่และปรับปรุงหลักการและกฎเกณฑ์บางประการที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์นี้ และพนักงานของเราจะให้บริการตามแนวทางของหลักการและกฎเกณฑ์ดังกล่าว

(c) เราออกแบบและดำเนินการตามขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบภายในและการควบคุมการทำธุรกรรม เช่น ขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนที่เข้มงวด และการจัดตั้งทีมงานมืออาชีพที่รับผิดชอบในการป้องกันการฟอกเงิน

(d) เรานำแนวทางการป้องกันความเสี่ยงมาใช้ในการตรวจสอบสถานะและติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

(e) ดูแลทบทวนและตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

(f) รายงานการซื้อขายที่น่าสงสัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ;

ข้อมูลประจำตัว

2. ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องและตามลักษณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของข้อมูลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอาจไม่สอดคล้องกัน และโดยหลักการแล้ว หากท่านได้ลงทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้:

(a) ข้อมูลส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน: ชื่อ ที่อยู่ (และที่อยู่ถาวร หากทั้งสองต่างกัน) วันเดือนปีเกิดและสัญชาติ และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ การตรวจสอบตัวตนจะขึ้นอยู่กับเอกสารที่ออกโดยเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานอื่นที่คล้ายคลึงกัน เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว หรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ ตามที่กำหนดและออกโดยเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง

(b) รูปถ่ายที่ถูกต้อง: ก่อนที่ท่านจะลงทะเบียน ท่านต้องจัดเตรียมรูปถ่ายที่แสดงว่าท่านถือเอกสารแสดงตนที่บริเวณหน้าอกของท่าน และ

(c) ข้อมูลการติดต่อ: หมายเลขโทรศัพท์ / โทรศัพท์มือถือและที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง

3. หากท่านเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลประเภทอื่น เราจะรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ของท่านเพื่อพิจารณาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ขั้นสูงสุดจากบัญชีของท่านหรือบัญชีที่เชื่อถือของท่าน

(a)ทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองการจดทะเบียน สำเนาข้อบังคับบริษัทและบันทึกข้อตกลง

(b) เอกสารการรับรองโดยละเอียดของโครงสร้างทุนของบริษัทและคำชี้แจงความเป็นเจ้าของบริษัท และการตัดสินใจของคณะกรรมการเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจรับผิดชอบในการเปิดและดำเนินการบัญชีของบริษัทภายในเว็บไซต์

(c) เอกสารแสดงตัวตนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามในบัญชีบนเว็บไซต์นี้ตามกฎเณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(d) ที่อยู่ธุรกิจหลักของบริษัท และที่อยู่ทางไปรษณีย์ของบริษัท หากแตกต่างจากที่อยู่ธุรกิจหลักของบริษัท หากที่อยู่ในท้องถิ่นของบริษัทไม่สอดคล้องกับที่อยู่ธุรกิจหลักบริษัท จะถือว่าเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงและดังนั้น บริษัทจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม

(e) เอกสารรับรองอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจและเอกสารอื่น ๆ ที่เราอาจเห็นว่าจำเป็น โดยพิจารณาจากกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องและโดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของท่าน

4. เรายอมรับเฉพาะข้อมูลระบุตัวตนของท่านในรูปแบบภาษาอังกฤษและจีนเท่านั้น หากข้อมูลระบุตัวตนของท่านไม่ใช่ภาษาใดภาษาหนึ่งจากสองภาษานี้ ท่านจะต้องแปลข้อมูลประจำตัวของท่านเป็นภาษาอังกฤษและรับรองโดยถูกต้อง

5. ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนมีดังนี้:

(a) โปรดเตรียมเอกสารระบุตัวตนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

(b) ท่านต้องจัดเตรียมรูปถ่ายที่แสดงว่าท่านถือเอกสารแสดงตัวตนที่บริเวณหน้าอกของท่าน

(c) สําเนาเอกสารรับรองจะต้องได้รับการตรวจสอบกับต้นฉบับ อย่างไรก็ตามหากผู้ได้รับการรับรองที่เชื่อถือได้และเหมาะสมสามารถพิสูจน์ได้ว่าสําเนาดังกล่าวเป็นสําเนาที่ถูกต้องและครอบคลุมตามต้นฉบับ สําเนาดังกล่าวจะถือว่ายอมรับได้ ผู้รับรองหมายถึงเอกอัครราชทูต สมาชิกของตุลาการ ผู้พิพากษา ฯลฯ และ

(d) ข้อกำหนดในการระบุผู้รับผลประโยชน์ขั้นสุดท้ายและการควบคุมบัญชีคือการระบุว่าบุคคลใดเป็นเจ้าของหรือสื่อสารลูกค้าโดยตรง และ/หรือระบุว่าธุรกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่นั้นดำเนินการในนามของผู้อื่น ในกรณีของธุรกิจ ควรตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่(เช่น ผู้ถือหุ้น 10 % ขึ้นไปในองค์กรธุรกิจดังกล่าว)

การกำกับดูแลการซื้อขาย

6. เราตั้งค่าและปรับขีดจำกัดการซื้อขายรายวันและการถอนเงินสดอย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสถานะการซื้อขายจริง

7. หากการซื้อขายเกิดขึ้นบ่อยเกินไปในบัญชีที่ท่านลงทะเบียน หรืออยู่นอกเหนือสถานการณ์ที่เหมาะสม ทีมงานมืออาชีพของเราจะประเมินและพิจารณาว่าการซื้อขายดังกล่าวน่าสงสัยหรือไม่

8. หากเราระบุการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจงว่าน่าสงสัยบนพื้นฐานวิจารณญาณของเรา เราอาจใช้มาตรการที่เข้มงวดเช่นระงับหรือปฏิเสธการซื้อขาย และหากเป็นไปได้อาจจะยกเลิกธุรกรรมโดยเร็วที่สุด และ รายงานต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ

9. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใบสมัครลงทะเบียนโดยผู้สมัครที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลว่าด้วยการฟอกเงินหรือผู้ที่อาจถูกมองว่าเป็นบุคคลทางการเมืองและสาธารณะ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติการค้าที่ถูกระบุว่าเป็นที่น่าสงสัยตามการประเมินของเราเองซึ่งไม่ละเมิดภาระผูกพันและหน้าที่ใด ๆ ของเราที่มีต่อคุณ จนถึงขณะนี้ MEXC ได้ปฏิเสธแอปพลิเคชันการค้าหรือการลงทะเบียนจากผู้ใช้ในประเทศต่อไปนี้: เกาหลีเหนือคิวบาซูดานซีเรียอิหร่านเยเมนซิมบับเวพม่าเลบานอนลิเบียโบลิเวียเอกวาดอร์บังคลาเทศโซมาเลียอิรักสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ทอง) สาธารณรัฐแอฟริกากลางคีร์กีซสถานบุรุนดีอัฟกานิสถานมาซิโดเนียเอธิโอเปียกินีบิสเซากินีไลบีเรียตรินิแดดและโตเบโกเวเนซุเอลาเซอร์เบียไครเมียจีนแผ่นดินใหญ่ สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, สหรัฐอเมริกา, อิตาลี, แคนาดา

III. นโยบายความเป็นส่วนตัว
การใช้ข้อมูล

1. MEXC จะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อตกลงต่อไปนี้:

(a) เมื่อท่านลงทะเบียนหรือเปิดใช้งานบัญชีที่สามารถเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้แก่ MEXC และบริษัทในเครือ (ไม่รวมชื่อธุรกิจและข้อมูลการจดทะเบียนทางอุตสาหกรรมและการค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลของผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ)

(b) เมื่อท่านเข้าใช้งาน MEXC จะทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP ของท่าน ประเภทของเบราว์เซอร์ ภาษาที่ท่านใช้ วันที่และ เวลาในการเข้าถึง คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และหน้าเว็บและประวัติที่ท่านต้องการ และ

(c) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ MEXC ดึงมาจากพันธมิตรทางธุรกิจด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย

หากท่านไม่ต้องการให้เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านสามารถเลือกถอนออกได้ตลอดเวลาโดยแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราด้วยลายลักษณ์อักษร ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกมีอยู่ในส่วนด้านล่างที่ชื่อว่า "ถอนความยินยอม ลบการขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเรา" อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการเลือกไม่ใช้หรือเพิกถอนความยินยอมของท่านในการให้เรารวบรวมใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลต่อการใช้บริการของท่าน

2. วิธีที่เก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่กําลังเก็บรวบรวมโดยตรงกับเรา เราจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของท่าน ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

(a) เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์ เข้าสู่ระบบหรือเข้าถึง MEXC หรือใช้บริการ MEXC ใดๆ

(b) เมื่อท่านกรอกแบบสำรวจผู้ใช้โดยสมัครใจหรือให้ข้อเสนอแนะกับเรา ผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นใด

(c) คุกกี้ผ่านเบราว์เซอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ท่านใช้หรือเรียกดูหน้าเว็บหรือของเรา

(d) สถานการณ์อื่น ๆ ของการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองที่กล่าวถึงในข้อตกลงนี้

อาจได้รับข้อมูลจากช่องทางสาธารณะหรือช่องทางจากบุคคลที่สาม เช่น พันธมิตรด้านการโฆษณาและการวิจัยตลาด รวมถึงการอัพเดทข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับท่าน

3. วิธีที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

(a) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

บริการส่วนใหญ่ของเราอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ ซึ่งกำหนดให้ต้องรวบรวม ใช้ และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเฉพาะ ตัวอย่างเช่น MEXC ต้องระบุและยืนยันลูกค้าที่ใช้บริการของเรา เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินข้ามเขตอำนาจศาล ซึ่งรวมถึงการรวบรวมและจัดเก็บรูปถ่ายบัตรประจำตัว เราจะต้องปิดบัญชีของท่านหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

(b) บังคับใช้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้

เราติดตาม ตรวจสอบ ป้องกัน และบรรเทากิจกรรมต้องห้ามหรือผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นอย่างจริงจัง บังคับใช้ข้อตกลงกับบุคคลที่สาม ป้องกันและตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นตามข้อตกลงนี้ นอกจากนี้อาจต้องเรียกเก็บเงินจากท่านในการใช้บริการของเรา เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานบัญชีและติดตามการโต้ตอบของท่านกับบริการของเราอย่างใกล้ชิด อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้

(c) การตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงและ/หรือการสูญเสียเงินทุน

เราประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อช่วยในการตรวจจับ ป้องกัน และลดการฉ้อโกงและใช้บริการในทางที่ผิด และเพื่อปกป้องความปลอดภัยของบัญชีของท่าน

(d) บริการ

เพื่อให้บริการแก่ท่าน เราจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านต้องการใช้บริการ OTC บนแพลตฟอร์ม เราจะต้องการข้อมูลเฉพาะบางอย่าง เช่น ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลการชำระเงิน มิเช่นนั้นเราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ บุคคลที่สามเช่น ผู้ให้บริการยืนยันตัวตนอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อยืนยันตัวตนและ/หรือป้องกันการฉ้อโกง

(e) ให้บริการสื่อสาร

เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีและการจัดการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการบริการล่าสุด เกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยหรือการอัปเดตที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อขายอื่นๆ หากไม่มีการสื่อสารเหล่านี้ ท่านอาจไม่ทราบถึงการพัฒนาาต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้บริการ ท่านไม่สามารถปฏิเสธที่จะรับการสื่อสารเกี่ยวกับบริการเหล่านี้ เช่น อีเมลหรือข้อความที่ส่งเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือความปลอดภัย

(f) บริการลูกค้าสัมพันธ์

เมื่อท่านติดต่อเราเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ เราจะขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านไม่สามารถให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เราจะไม่สามารถตอบสนองต่อคำขอของท่าน ร่วมถึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าการใช้บริการจะไม่หยุดชะงัก

(g) รับรองความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปรับปรุงความปลอดภัย ตรวจสอบและยืนยันตัวตน ร่วมถึงการเข้าถึงบริการ ต่อสู้กับสแปมหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ร่วมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัยที่บังคับใช้ การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันท่วงทีเกี่ยวกับวิธีที่ท่านใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เราอาจไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของบริการได้หากท่านไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(h) เพื่อการวิจัยและพัฒนา

เราจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำความเข้าใจว่าท่านใช้บริการและโต้ตอบกับบริการของเราอย่างไร นอกจากนี้เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งและปรับปรุงเนื้อหาและเลย์เอาต์ของบริการของเรา ตลอดจนเพื่อพัฒนาบริการเพิ่มเติม ไม่สามารถรับประกันได้ว่าท่านจะสามารถใช้บริการของเราต่อไปได้หากท่านไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(i) เพิ่มประสบการณ์ของท่าน

เราจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวและเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่จัดเก็บโดยบุคคลที่สาม เไม่สามารถรับประกันได้ว่าท่านจะสามารถเพลิดเพลินกับบริการบางส่วนหรือทั้งหมดต่อไปได้หากท่านไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

(j) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าซื้อกิจการของบริษัท การควบรวมหรือการค้า

เราอาจเข้าถึงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบัญชีและการใช้บริการของท่าน ในกรณีที่มีการซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ หรือธุรกรรมอื่นๆ ขององค์กร หากท่านไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ ท่านอาจเลือกที่จะปิดบัญชี

(k) มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาด

เราอาจส่งสื่อทางการตลาด (เช่น อีเมลหรือข้อความ) ให้ท่านเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของเราหรือกิจกรรมของพันธมิตร เพื่อทำการตลาดและเพื่อเสนอข้อเสนอส่งเสริมการขาย กลยุทธ์การตลาดของเราจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการโฆษณาและการตลาดของท่านและเป็นไปตามที่กฎหมายบังคับใช้อนุญาต หากท่านไม่ต้องการให้เราส่งข้อมูลการตลาดให้ โปรดส่งคำขอไปที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ dataprotect@mexc.com

(l) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามแต่ที่ท่านยินยอม

4. MEXC จะไม่ให้ ขาย ปล่อยเช่า แบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ว่าเราได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากท่าน เว้นแต่บุคคลที่สามและMEXC (รวมถึงบริษัทในเครือของเรา) ในนามบุคคลหรือร่วมให้บริการแก่ท่านและหลังจากสิ้นสุดบริการ การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่เคยเข้าถึงได้ก่อนหน้านี้จะถูกปฏิเสธ MEXC ยังไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามรวบรวม แก้ไข ขาย หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หากผู้ใช้ MEXC คนใดมีส่วนร่วมในกิจกรรมข้างต้น MEXC มีสิทธิ์ยุติข้อตกลงการบริการกับผู้ใช้ทันที

5. หากท่านไม่ใช่บุคคลธรรมดาที่มีสิทธิเต็มที่ในสิทธิพลเมืองและมีความสามารถดำเนินการทางแพ่ง ท่านไม่ได้รับสิทธิ์ในใช้บริการนี้ MEXC หวังว่าคุณจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่าน

การเปิดเผยข้อมูล

6. ภายใต้กรณีต่อไปนี้ MEXC จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างครบถ้วนหรือบางส่วนตามความต้องการส่วนตัวของท่านหรือตามบทบัญญัติของกฎหมาย:

(a) เปิดเผยต่อบุคคลที่สามโดยได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

(b) หากท่านเป็นผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และได้ยื่นคำร้องแล้ว เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ตอบ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ถูกร้อง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถจัดการกับข้อพิพาทด้านสิทธิที่อาจเกิดขึ้นได้;

(c) การเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือองค์กรปกครองหรือตุลาการควรเป็นไปตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางปกครองหรือตุลาการ

(d) หากท่านละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อตกลงนี้ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม

(e) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านต้องการ จำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สาม

(f) ในการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นบน MEXC หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในทำธุรกรรมปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการซื้อขายบางส่วนและร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล MEXC มีสิทธิ์ในการพิจารณาว่าจะให้ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆของคู่สัญญาแก่ผู้ใช้หรือไม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าหรือการระงับข้อพิพาท และ

(g) MEXC ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือนโยบายเว็บไซต์

การจัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูล

7. ข้อมูลและเนื้อหาที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่านจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ MEXC และ/หรือบริษัทในเครือ และอาจถ่ายโอนไปยังประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่นอกประเทศที่ข้อมูลและเนื้อหาถูกเก็บรวบรวม โดย MEXC อาจมีการเยี่ยมชม จัดเก็บ และแสดงนอกประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิด ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายโอนออกจากสหภาพยุโรป ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่อยู่ในสหภาพยุโรป สามารถดูได้ในส่วน "ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ในสหภาพยุโรปเท่านั้น"

การใช้คุกกี้

8. หากท่านไม่ปฏิเสธการใช้คุกกี้ เราจะตั้งค่าหรือใช้คุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบหรือใช้บริการแพลตฟอร์มหรือฟังก์ชันของเราที่อาศัยคุกกี้ดังกล่าว เราใช้คุกกี้เพื่อให้บริการส่วนบุคคลที่รอบคอบมากขึ้นรวมถึงบริการส่งเสริมการขาย ท่านมีสิทธิ์เลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ ท่านสามารถปฏิเสธคุกกี้ได้โดยแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ แต่ถ้าท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือใช้บริการแพลตฟอร์มของเราหรือฟังก์ชันที่ต้องใช้คุกกี้ดังกล่าว วรรคนี้จะนำไปใช้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่ได้รับผ่านคุกกี้ที่กำหนดโดย MEXC

ความปลอดภัยของข้อมูล

9. บัญชีของท่านปลอดภัยและได้รับการปกป้อง โปรดรักษาข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านของท่านให้ถูกต้อง เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกละเมิด และถูกแก้ไขโดยการจัดเก็บข้อมูลสำรองของเซิร์ฟเวอร์อื่นและถอดรหัสผ่านของผู้ใช้ แม้ว่าจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว โปรดทราบว่าไม่มี "มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ" เมื่อเข้าใช้บริการของเราเพื่อการซื้อขาย ท่านจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ข้อมูลติดต่อหรือที่อยู่ไปรษณีย์แก่คู่สัญญา โปรดปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและมอบให้แก่ผู้อื่นในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล โดยเฉพาะบัญชีและรหัสผ่าน โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราทันที เพื่อให้เราสามารถดำเนินมาตรการที่เหมาะสม

10. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมายอื่นๆที่บังคับใช้ กล่าวคือ เราจะทำลายหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเราได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่า (i) วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป; (ii) การเก็บรักษาไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป; และ (iii) ไม่มีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายอื่นใดเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป หากท่านหยุดใช้บริการของเรา เราอาจยังคงจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และภาระผูกพันของเราภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้

การเพิกถอนความยินยอม ลบออก ขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเรา

11. ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมในการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราครอบครองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเราโดยส่งอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ dataprotect@mexc.com

12. อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมของท่านอาจหมายความว่าเราจะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ต่อไป และอาจจำเป็นต้องยุติสัญญาที่ท่านมีกับเรา

13. ท่านสามารถขอเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเราโดยส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร เราต้องการข้อมูลเพียงพอเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน จึงจะสามารถจัดการกับคำขอของท่านได้ ดังนั้นโปรดส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรของท่านโดยส่งอีเมลไปที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ dataprotect@mexc.com

14. อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลจากท่านเพื่อการดำเนินจัดการและประมวลผลคำขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเลือกที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เราจะจัดทำประมาณการค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บเป็นลายลักษณ์อักษร โปรดทราบว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบกลับหรือจัดการกับคำขอการเข้าถึงของท่าน เว้นแต่ท่านจะตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียม

15. ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามบทบัญญัติที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้และ / หรือให้สิทธิ์องค์กรปฏิเสธที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ที่ระบุไว้

ลบบัญชี:

16. ท่านสามารถลบบัญชี MEXC ของท่านได้ตลอดเวลา การลบบัญชีอาจก่อให้เกิดผลที่ตามมาดังต่อไปนี้(แต่ไม่จำกัดเพียง):

ท่านจะสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลดิจิทัลทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีนี้

ท่านจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลส่วนบุคคล บันทึกธุรกรรม ข้อมูลเชิงธุรกิจ และข้อมูลประวัติภายใต้บัญชีนี้ได้

ท่านจะไม่สามารถใช้บัญชีนี้เพื่อเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการของ MEXC

สำคัญ: เมื่อถูกลบไปแล้ว บัญชีจะไม่สามารถกู้คืนได้ เพื่อปกป้องสิทธิ์ของท่านเอง เราขอเตือนท่านอีกครั้งถึงความเสี่ยงหลังจากที่ท่านเลือกที่จะกดปุ่มลบบัญชี

17. การลบบัญชีของท่านไม่ได้หมายความว่าทุกการดำเนินการและความรับผิดชอบในบัญชีของท่านทั้งหมดก่อนการลบบัญชีจะได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน ทุกการบันทึกและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านจะถูกลบ อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับตามที่กำหนด เราอาจเก็บข้อมูลบางอย่างในบัญชีของท่านไว้

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ในสหภาพยุโรปเท่านั้น

18. บทบัญญัติในส่วนนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะในกรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้ที่อยู่ในสหภาพยุโรป (“EU”) ข้อกำหนดเหล่านี้มีความสำคัญเหนือกว่าข้อกำหนดที่ไม่สอดคล้องกันในส่วนที่เหลือของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

19. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกถ่ายโอนออกนอกสหภาพยุโรป ในกรณีดังกล่าว เราใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดโดย GDPR ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อกำหนดตามสัญญาที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับการถ่ายโอนดังกล่าวได้ปกป้องและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ทั้งหมด

20. ท่านมีสิทธิ์ใช้สิทธิตาม GDPR ดังต่อไปนี้:

a) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เพื่อแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และคัดค้านการประมวลข้อมูล (หากมี)

b) สิทธิ์ในการลบข้อมูลเหล่านั้นซึ่งได้รับการรวบรวมตามความยินยอมของท่านเท่านั้น หรือไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม

c) สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมอีกต่อไป

d) สิทธิ์ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบโครงสร้างที่ใช้กันทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง

e) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาและปราศจากความเสียหายใด ๆ ตราบใดที่การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับความยินยอมของท่านเท่านั้น