MEXC ยืนยัน

เพื่อป้องกันการฉ้อโกง MEXC Global ได้สร้างเครื่องมือออนไลน์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ ตรวจสอบความถูกต้องของช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับ MEXC Global เพียงกรอกชื่อช่องเพื่อตรวจสอบ ท่านสามารถตรวจสอบช่องบนแพลตฟอร์มต่างๆ ตั้งแต่ Twitter, Instagram, Facebook, Telegram ไปจนถึงหมายเลขโทรศัพท์