คําชี้แจงเปิดเผยความเสี่ยงของ MEXC

เรียนผู้ใช้ MEXC:

เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับผลประโยชน์ MEXC ขอเตือนท่านว่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นโปรดประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของท่านอย่างระมัดระวังก่อนที่จะทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล
หากท่านต้องการซื้อขายบน MEXC ท่านต้อง:
(1) บริการต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเหรียญต่อเหรียญ, OTC, อนุพันธ์ PoS Pool และการสมัครบน MEXC มีให้สำหรับผู้ใช้ MEXC ที่ถูกต้องเท่านั้น (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้") ที่เสร็จสิ้นการตรวจสอบยืนยันตัวตน( KYC) แล้ว
(2) ผูกบัญชี MEXC ของท่าน กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือการยืนยันตัวตนของ Google
(3) เก็บรักษาบัญชีและรหัสผ่านของท่านอย่างดี และอย่ามอบบัญชีของท่านให้ผู้อื่นหรือแบ่งปันบัญชีและรหัสผ่านของท่านให้ใครทราบ มิฉะนั้นความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง
(4) ผู้ใช้ MEXC อาจมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้:

(a) ความเสี่ยงด้านนโยบาย: ผู้ใช้ MEXC อาจประสบกับความสูญเสียอันเนื่องมาจากการแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับ หรือนโยบายระดับประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำธุรกรรมปกติของสกุลเงินดิจิทัล

(b) ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ผู้ใช้ MEXC อาจพบกับความสูญเสียหากธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลของผู้ใช้ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของประเทศ

(c) ความเสี่ยงจากผลตอบแทนการลงทุน: ตลาด Cryptocurrency มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว: ไม่เคยปิดด้วยราคาสกุลเงินดิจิทัลที่ผันผวนในช่วงกว้างมาก ผู้ใช้อาจพบความสูญเสียในตลาด

(d) ความเสี่ยงในการซื้อขาย: การโอนที่ประสบความสำเร็จของท่านขึ้นอยู่กับการยินยอมร่วมกันของฝ่ายต่างๆ ในการโอน และ MEXC ไม่ได้ผูกมัดหรือรับประกันการโอนที่ประสบความสำเร็จใดๆ

(e) ความเสี่ยงจากเหตุสุดวิสัย: เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงคราม การจู่โจม การโจมตีทางไซเบอร์ และสถานการณ์อื่น ๆ ที่คาดเดาไม่ได้ หลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่สามารถคาดเดาได้ MEXC อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติและอาจส่งผลให้ผู้ใช้สูญเสีย สำหรับการสูญเสียของผู้ใช้ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดทางแพ่งใดๆ

(f) ความเสี่ยงในการเพิกถอน: เมื่อโครงการสกุลเงินดิจิทัลเผชิญกับการล้มละลาย การชำระบัญชี การเลิกกิจการ หรือการละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศ หรือภายใต้คำร้องขอของ MEXC จะเพิกถอนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้เกิดการสูญเสียได้

(g) ความเสี่ยงทางเทคนิค: แม้ว่าโอกาสของความผิดพลาดทางเทคนิคในระหว่างการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลจะห่างไกล เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นได้ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ผลประโยชน์ของผู้ใช้อาจได้รับผลกระทบ

(h) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ: ผู้ใช้อาจเผชิญความเสี่ยงเนื่องจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เช่น การโอนไปยังบัญชีที่ไม่ถูกต้อง การละเมิดกฎการปฏิบัติงาน เป็นต้น

(i) ความเสี่ยงจากการระงับบัญชี: บัญชีของผู้ใช้อาจถูกระงับหรือถูกบังคับยึดโดยสถาบันตุลาการในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้หรือถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรม

การกระทําต้องห้ามใน MEXC:
1. การกระทำการต่างๆ เช่น การฟอกเงิน ธุรกรรมปลอม การระดมทุนที่ผิดกฎหมาย และการฉ้อโกง การใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้อื่นในการลงทะเบียนถือเป็นความผิดที่ต้องห้าม และไม่อนุญาตให้มีการปกปิดโดยเจตนาหรือการฉ้อโกงในกระบวนการยืนยันตัวตน( KYC) มิฉะนั้น MEXC มีสิทธิ์ที่จะระงับ ยุติบัญชีผู้ใช้ที่สงสัยว่ามีการประพฤติมิชอบดังกล่าว หรือซ่อนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้ารหัสไว้
2. ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้ไม่ได้สะท้อนถึงลักษณะทั้งหมดของตลาดสกุลเงินดิจิทัล ยังมีปัจจัยเสี่ยงและการทำให้เกิดการสูญเสียเงินอื่นๆ อีกมากมายที่ไม่ได้ระบุไว้ ดังนั้นท่านควรอ่านและทำความเข้าใจกฎการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่น และข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศความเสี่ยงนี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ทำการประเมินความเสี่ยงและการจัดการทางการเงินที่เพียงพอก่อนที่ท่านจะทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลใดใด เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่สามารถรับได้ .
3. ความเสี่ยงในการซื้อขายบน MEXC จะเป็นภาระของผู้ใช้เอง MEXC ไม่เคยสัญญาในรูปแบบใด ๆ ที่ผู้ใช้ซื้อขายบน MEXC จะไม่พบความสูญเสียใด ๆ
ข้อผูกมัดของผู้ใช้
ในฐานะผู้ใช้ MEXC คุณสัญญาว่าคุณจะไม่ละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับระดับประเทศ/ระดับภูมิภาคของ สาธารณรัฐประชาชนจีน , สาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมถึงประเทศดั้งเดิมของผู้ใช้ (ที่อยู่อาศัยที่ลงทะเบียน) ในกรณีที่ท่านในฐานะผู้ใช้ละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ หรือการกระทำของท่านทำให้เกิดกลไกควบคุมความเสี่ยงของ MEXC (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าสู่ระบบที่ผิดปกติ จำนวนการซื้อขายที่ไม่ถูกต้อง การซื้อสูงแต่ขายต่ำจำนวนมาก การถอนเงินและธุรกรรมที่ผิดปกติอื่นๆ) ท่านในฐานะผู้ใช้ตกลงว่า MEXC มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยุติบัญชี และตรวจสอบความรับผิดชอบทางกฎหมายของท่าน การสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นและความรับผิดชอบทางกฎหมายจะต้องตกเป็นภาระของผู้ใช้ ตัวท่านเองเพียงผู้เดียว
คำเตือน: หากท่านคลิกเพื่อยอมรับประกาศความเสี่ยงนี้จะถือว่าท่านเข้าใจและยินดีที่จะรับความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมของสกุลเงินดิจิทัลและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น MEXCไม่จำเป็นต้องคืนเงินต้นและดอกเบี้ยสกุลเงินดิจิทัลของผู้ใช้ หรือรับภาระความรับผิดชอบอื่นใด