Bỏ phiếu để gia hạn và chia sẻ phần thưởng
Tham gia bỏ phiếu cho các dự án trong khu vực đánh giá và chia sẻ phí giao dịch
00
Ngày
:
00
giờ
:
00
phút
:
00
giây

Quy tắc bỏ phiếu:

1. Người dùng có thể bỏ phiếu thông qua MX. Trong thời gian bỏ phiếu, người dùng có thể bỏ phiếu nhiều lần không giới hạn số lượng

2. MX được sử dụng để bỏ phiếu sẽ bị đóng băng cho đến khi kết thúc thời gian gia hạn. Trong thời gian đóng băng, người dùng không thể giao dịch và chuyển tiền nhưng có thể tham gia M-Day và SpaceM.

Lưu ý: MEXC có quyền giải thích cuối cùng về sự kiện bỏ phiếu.

DFD

DFD

Số phiếu bầu: 173,603 phiếu bầu

MCB

MCB

Số phiếu bầu: 55,959 phiếu bầu

HZN

HZN

Số phiếu bầu: 40,702 phiếu bầu