Xác minh MEXC

Để ngăn chặn gian lận được thực hiện dưới danh nghĩa MEXC, phần dưới đây là xác nhận xem kênh có phải là kênh chính thức hay không. Bao gồm nhưng không giới hạn ở Twitter, Facebook, Telegram, số điện thoại và WeChat, v.v.