Trang chủ/Hướng dẫn/Hướng dẫn người mới/Futures/Chốt Lời và Cắt Lỗ trong Giao dịch Futures

Chốt Lời và Cắt Lỗ trong Giao dịch Futures

2023.09.23 MEXC
Chia sẻ

Cài đặt chốt lời - cắt lỗ rất quan trọng khi thực hiện giao dịch Futures trên MEXC. Vì cài đặt này có thể hỗ trợ MEXCer quản lý tài sản tốt hơn, kiểm soát rủi ro và tạo được xu hướng giao dịch có kỷ luật.

1. Định nghĩa


Trên MEXC, có hai tình huống sử dụng tính năng chốt lời và cắt lỗ (TP/SL): Một là trước khi mở vị thế và hai là khi nắm giữ vị thế:

  • Tính năng TP/SL trước khi mở vị thế đề cập đến việc thiết lập trước các điều kiện kích hoạt (ROE hoặc PNL) cho lệnh đóng. Khi giá mới nhất, giá hợp lý hoặc giá chỉ số đạt đến giá kích hoạt đặt trước, hệ thống sẽ đóng vị thế ở mức giá thị trường tốt nhất dựa trên giá và số lượng kích hoạt đặt trước để đạt được mục tiêu chốt lời hoặc cắt lỗ . Điều này cho phép người dùng tự động thanh toán ở giá trị lợi nhuận mong muốn hoặc tránh những tổn thất không đáng có.

  • Tính năng TP/SL khi nắm giữ vị thế liên quan đến việc trực tiếp thiết lập giá thị trường TP/SL. Việc này có thể được thực hiện thông qua Toàn bộ vị thế hoặc Một phần vị thế (website). Người dùng đặt trước các điều kiện kích hoạt (các điều kiện như ROE, PNL hoặc USDT) cho các lệnh đóng. Khi giá mới nhất, giá hợp lý hoặc giá chỉ số đạt đến giá đặt trước, hệ thống sẽ đóng vị thế ở mức giá thị trường tốt nhất dựa trên giá và số lượng đặt trước.

Lưu ý
MEXC đã bổ sung các tính năng chốt lời nghịch đảo và dừng lỗ nghịch đảo trong giao dịch Futures để giúp MEXCer tận dụng tốt hơn cả hai mặt của thị trường để kiếm lợi nhuận.

1.1 Cài đặt TP/SL khi mở vị thế


  • Điều này liên quan đến việc đặt trước TP/SL cho vị thế mà bạn sắp mở. Khi mở vị thế, bạn có thể nhấp vào tùy chọn cài đặt TP/SL. Sau đó, bạn có thể chọn đặt giá mới nhất, giá hợp lý hoặc giá chỉ số làm giá kích hoạt cho TP/SL. Khi lệnh được thực hiện ở giá limit hoặc giá thị trường (một phần hoặc toàn bộ), hệ thống sẽ ngay lập tức đặt lệnh TP/SL ở giá kích hoạt do người dùng đặt trước.

  • Người dùng có thể chọn trong ba chế độ cài đặt: USDT (giá kích hoạt), ROE và PNL. Nếu ROE được chọn cho TP/SL, giá kích hoạt và PNL dự kiến sẽ được tính toán dựa trên ROE, v.v.

Lưu ý

Hệ thống hỗ trợ sử dụng ROE hoặc PNL để đặt lệnh TP/SL, tuy nhiên ROE và PNL đã đặt chỉ mang tính chất tham khảo. Phí giao dịch, những thay đổi về giá vào lệnh và giá khớp lệnh thực tế trong quá trình giao dịch đều sẽ ảnh hưởng đến ROE và PNL thực tế. Việc thêm vào một vị thế sẽ thay đổi giá vào lệnh, nhưng giá kích hoạt cho TP/SL được xác định tại thời điểm tạo và sẽ không thay đổi tương ứng.

1.2 Cài đặt TP/SL Theo Giá thị trường (Website)


Khi nắm giữ vị thế, MEXC cung cấp hai phương thức để đặt TP/SL: Toàn bộ vị thế và Một phần vị thế (website).

1.2.1 Toàn bộ vị thế


  • Khi sử dụng tính năng này cho toàn bộ vị thế (dù tăng hay giảm), bạn đặt trước lệnh đóng với các điều kiện kích hoạt (chẳng hạn như điều kiện ROE, PNL hoặc USDT). Khi giá mới nhất, giá hợp lý hoặc giá chỉ số đạt đến giá đặt trước, hệ thống sẽ đóng vị thế ở mức giá thị trường tốt nhất dựa trên giá và số lượng đặt trước.

  • Khi đóng vị thế, TP/SL sẽ tự động bị hủy bởi hệ thống.

1.2.1.1 Chốt lời nghịch đảo

Nếu bạn chọn chốt lời nghịch đảo khi thiết lập vị thế TP, số lượng vị thế tương tự sẽ được mở ngược lại theo giá thị trường sau khi tất cả các vị thế có kích hoạt chốt lời được đóng. Nếu các lệnh nghịch đảo không thể được khớp hoàn toàn do biến động của thị trường, bạn sẽ được thông báo qua email, SMS và thông báo trong ứng dụng.

1.2.1.2 Cắt lỗ nghịch đảo

Nếu bạn chọn cắt lỗ nghịch đảo khi thiết lập vị thế SL, số lượng vị thế tương tự sẽ được mở theo giá thị trường sau khi tất cả các vị thế có kích hoạt mức cắt lỗ bị đóng. Nếu các lệnh nghịch đảo không thể được khớp hoàn toàn do biến động của thị trường, bạn sẽ được thông báo qua email, SMS và thông báo trong ứng dụng.

1.2.2 Một phần vị thế


  • Khi sử dụng tính năng này cho các vị thế một phần, người dùng có thể đặt trước lệnh đóng với các điều kiện kích hoạt (chẳng hạn như ROE, PNL hoặc USDT). Khi giá mới nhất, giá hợp lý hoặc giá chỉ số đạt đến giá đặt trước, hệ thống sẽ đóng vị thế một phần ở mức giá thị trường tốt nhất dựa trên giá và số lượng đặt trước.

  • Khi đóng vị thế, TP/SL sẽ bị hệ thống tự động hủy.

Lưu ý

Lệnh TP/SL có thể không được đặt thành công do các yếu tố như biến động thị trường và vị thế đóng không đủ. Sau khi được kích hoạt, lệnh đóng sẽ được đặt theo giá thị trường, nhưng lệnh thị trường có thể không được khớp do biến động của thị trường. Có thể có sự khác biệt giữa giá khớp lệnh và giá đặt trước.

  • Trong phần "Vị thế mở", bạn có thể nhấp vào [Thêm] trong cột "TP/SL" để đặt TP/SL cho loại token mà bạn đang nắm giữ. Chọn các điều kiện kích hoạt mong muốn của bạn (ROE, PNL hoặc USDT) và số lượng để đặt lệnh.

2. Hướng dẫn sử dụng TP/SL trên MEXC


2.1 Website MEXC


2.1.1 Cài đặt TP/SL trước khi mở vị thế


Bước 1: Trên website chính thức của MEXC, truy cập trang giao dịch Futures. Sau đó, thiết lập TP/SL trên bảng đặt lệnh bên phải.Bước 2: Đặt giá kích hoạt chốt lời (Mới nhất / Hợp lý / Chỉ số) và điều kiện kích hoạt (Giá/ROE/PNL).


2.1.2 Cài đặt TP/SL Theo Giá thị trường


2.1.2.1 Toàn bộ vị thế

Bước 1: Theo thứ tự trong phần “Vị thế hiện tại”, nhấp vào [Thêm] - [Toàn bộ vị thế]


Bước 2: Sử dụng cài đặt chốt lời, xác nhận sử dụng USDT / ROE / PNL, cũng như Mới nhất / Hợp Lý / Chỉ số.


Lúc này, bạn có thể cài đặt chốt lời nghịch đảo và cắt lỗ nghịch đảo.


2.1.2.2 Một phần vị thế

Bước 1: Trong các lệnh ở phần “Vị thế hiện tại”, nhấp vào [Thêm] - [Một phần vị thế].


Bước 2: Sử dụng cài đặt chốt lời, xác nhận sử dụng USDT / ROE / PNL và số lượng, cũng như Mới nhất / Hợp Lý / Chỉ số.


2.2 Ứng dụng MEXC


2.2.1 Cài đặt TP/SL trước khi mở vị thế


Bước 1: Trên trang chủ của Ứng dụng MEXC, truy cập trang giao dịch Futures. Trên bảng đặt lệnh ở bên phải, nhấn vào [Nâng cao] - [Tôi đã hiểu].


Bước 2: Đặt giá kích hoạt chốt lời (Giá mới nhất / Giá hợp lý / Giá chỉ số) và điều kiện kích hoạt (% / PNL / USDT).


2.2.2 TP/SL


2.2.2.1 Vị thế TP/SL

Bước 1: Theo thứ tự trong phần “Vị thế”, nhấn vào [+TP/SL] - [Vị thế TP/SL].


Bước 2: Sử dụng cài đặt chốt lời, xác nhận [USDT] / [%] / [PNL], cũng như Giá Mới nhất / Giá Hợp Lý / Giá Chỉ số.


Lúc này, bạn có thể thiết lập [Chốt lời nghịch đảo] và [Cắt lỗ nghịch đảo].


2.2.2.2 TP/SL hàng loạt

Bước 1: Theo thứ tự trong phần “Vị thế”, nhấn vào [+TP/SL] - [TP/SL theo hàng loạt].Bước 2: Sử dụng cài đặt chốt lời, xác nhận sử dụng ROE / PNL / USDT và số lượng, cũng như giá Mới nhất / Hợp lý / Chỉ số.


3. Tổng kết


Để giúp giao dịch thành công, sử dụng TP/SL là cực kỳ quan trọng, tính năng này sẽ giúp Nhà giao dịch cài đặt điều kiện thoát lệnh rõ ràng, tránh quyết định theo cảm xúc và bảo vệ vốn, hạn chế gặp rủi ro quá mức. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng TP/SL không phải là công cụ hoàn hảo. Biến động thị trường và các yếu tố bất ngờ các thể gây ra sai lệch về giá khi lệnh TP/SL được kích hoạt. Do đó, Nhà giao dịch nên thận trọng trong việc thiết lập TP/SL, cũng như đưa ra các phán đoán kết hợp cùng chỉ số kỹ thuật và phân tích thị trường.


Lợi ích của người dùng mới

Đăng ký và dễ dàng nhận phần thưởng cho người dùng mới. 1,000 USDT tiền thưởng Futures đang chờ bạn.