CRAZYPEPE

CRAZYPEPE/USDT
----
--
24h 최고가
0.0000000000000
24h 최저가
0.0000000000000
24h 거래량 (CRAZYPEPE)
0.00
24h 거래금액 (USDT)
0.00
24h 최고가
0.0000000000000
24h 최저가
0.0000000000000
24h 거래량 (CRAZYPEPE)
0.00
24h 거래금액 (USDT)
0.00
K- 라인
정보
Loading..
기본 버전
TradingView
깊이 그래프
CRAZYPEPE
현존하는 가장 기억에 남는 밈코인.
개요
심볼
CRAZYPEPE
최초 발행
--
발행 가격
--
총 발행량
500,000,000,000,000
주문
0.0000000000001

가격(
USDT
)

(
CRAZYPEPE
)

(
USDT
)

0.0000000000000$0.00
최신 거래
거래 금액(CRAZYPEPE)
가격(USDT)
거래 금액(CRAZYPEPE)
시간
현물거래
5X-X 선물거래
현물거래
5X-X 선물거래
메이커 0.00% / 테이커 0.00%
트렌딩
CRAZYPEPE 구입
CRAZYPEPE 매도
지정가 주문
시장가 주문
구매
사용 가능한-- USDT
매수 가격USDT
매수량CRAZYPEPE
거래 금액USDT
사용 가능한-- CRAZYPEPE
매도 가격USDT
매도량CRAZYPEPE
거래 금액USDT
미체결 내역 (0)
주문 내역
거래 내역
오픈 포지션(0)
미체결 내역 (0)
주문 내역
거래 내역
오픈 포지션(0)
거래 페어
날짜
유형
방향
가격
거래 금액
주문 금액
거래 완료
트리거 조건
모든 주문 취소
network_icon네트워크 불안정
전환
API 문서
API 문서
요청 제출
요청 제출
온라인 고객 지원
온라인 고객 지원
Loading...