جزئیات رویداد

قابل سپرده گذاری فعلی:
در حال حاضر هیچ پروژه‌ای برای سپرده‌گذاری موجود نیست
وضعیت سپرده گذاری

نحوه مشارکت

خرید
خرید حداقل -- MX
نگه داشتن
مدت زمان نگهداری MX مورد نیاز: -- روز
سپرده گذاری
برای شرکت در این رویداد و دریافت جوایز ایردراپ توکن جدید، روی [ثبت سریع] کلیک کنید (MX در طول رویداد قفل نخواهد شد)