استخر PoS
راهی ساده و امن برای کسب رمزارز
توکن
دوره تحت نظارت
APY تخمینی
اقدام

USDC

1
0.85%

USDT

1
0.80%

BTC

1
0.28%

ETH

1
0.50%

ETHW

1
3.00%

STETH

1
1.80%

TRX

1
4.00%

DOGE

1
1.00%

SHIB

1
0.80%

DC

1
0.80%

CAKE

1
2.00%

KSM

1
1.88%

LOOKS

1
3.00%

SOL

1
0.90%

DOT

1
1.68%

DASH

2
1.88%

ETC

1
0.90%

XEN

1
1.00%

BIT

1
0.50%

IDEX

1
0.80%

MDX

1
0.50%

ILV

1
0.50%

BABY

1
3.00%

GALA

1
0.88%

HELMET

1
0.50%

YGG

1
0.80%

DYDX

1
0.80%

BNX

1
1.00%

RAD

1
0.80%

PCX

3
1.80%

SPA

1
0.25%

AVXL

1
0.80%

CHESS

1
0.50%

BNC

1
0.30%

BP

1
1.00%

RACA

1
0.08%

FLOW

1
0.80%

RARE

1
0.80%

AGLD

1
0.80%

BETH

1
4.00%

FLUX1

1
0.50%

STARL

1
0.50%