استخر PoS

راهی ساده و امن برای کسب رمزارز

توکن
دوره تحت نظارت
APY تخمینی
اقدام

USDC

1
2.28%

ETH

1
1.20%

BTC

1
1.00%

USDT

1
2.09%

BIT

1
1.00%

KSM

1
1.88%

IDEX

1
0.80%

MDX

1
1.00%

ILV

1
0.50%

BABY

1
3.00%

GALA

1
0.88%

HELMET

1
1.80%

YGG

1
0.80%

DYDX

1
0.80%

BNX

1
1.00%

RAD

1
0.80%

PCX

3
1.80%

DASH

2
1.88%

SPA

1
0.25%

AVXL

1
0.80%

CHESS

1
1.00%

BNC

1
0.80%

DOT

1
1.88%

BP

1
3.00%

FLOW

1
0.80%

RARE

1
0.80%

AGLD

1
0.80%

STRP

1
0.80%

BETH

1
4.50%

FLUX1

1
1.00%

CAKE

1
2.88%

STARL

1
1.00%

RACA

1
0.08%