MX DeFi
از پاداش استخراج لذت ببرید، در هر زمان با انعطاف پذیری ذخیره و استفاده کنید
برای پروژه های آتی گوش به زنگ باشید

استیکینگ

USDC Staking
USDC
1.25% APY تخمینی
1 روزحداقل مدت (روز)
مقدار استیکینگ:نامحدود
stETH Staking
STETH
4.20% APY تخمینی
1 روزحداقل مدت (روز)
مقدار استیکینگ:نامحدود
USDT Staking2
USDT
0.95% APY تخمینی
1 روزحداقل مدت (روز)
مقدار استیکینگ:نامحدود
BTC Staking2
BTC
0.38% APY تخمینی
1 روزحداقل مدت (روز)
مقدار استیکینگ:نامحدود
ETH Staking2
ETH
0.55% APY تخمینی
1 روزحداقل مدت (روز)
مقدار استیکینگ:نامحدود
X2Y2 Staking
X2Y2
7.00%-12.00% APY تخمینی
1 روزحداقل مدت (روز)
مقدار استیکینگ:نامحدود
LOOKS Staking
LOOKS
9.00%-12.00% APY تخمینی
1 روزحداقل مدت (روز)
مقدار استیکینگ:نامحدود