MX DeFi

از پاداش استخراج لذت ببرید، در هر زمان با انعطاف پذیری ذخیره و استفاده کنید

استخراج VRS

Event starting in
00
D
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
129,629.333استخر استخراج امروز(VRS)
--آخرین قیمت(VRS/USDT)
388,888مقدار کل(VRS)
0.00ارزش کل قفل شده(USDT)
MX

0.00%APY تخمینی

VRS

0.00%APY تخمینی

استخراج TDX

Time remaining until event ends
00
D
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
38,039.333استخر استخراج امروز(TDX)
--آخرین قیمت(TDX/USDT)
114,118مقدار کل(TDX)
9,646,283.69ارزش کل قفل شده(USDT)
MX

41.20%APY تخمینی

TDX

1,088.35%APY تخمینی

استخراج REVO

16,666.666استخر استخراج امروز(REVO)
--آخرین قیمت(REVO/USDT)
50,000مقدار کل(REVO)
0.00ارزش کل قفل شده(USDT)
MX

0.00%APY تخمینی

REVO

0.00%APY تخمینی

استخراج MOVEZ

757,575.666استخر استخراج امروز(MOVEZ)
--آخرین قیمت(MOVEZ/USDT)
2,272,727مقدار کل(MOVEZ)
0.00ارزش کل قفل شده(USDT)
MX

0.00%APY تخمینی

MOVEZ

0.00%APY تخمینی

استخراج BST

10,000استخر استخراج امروز(BST)
--آخرین قیمت(BST/USDT)
40,000مقدار کل(BST)
0.00ارزش کل قفل شده(USDT)
MX

0.00%APY تخمینی

BRT

0.00%APY تخمینی

استخراج JOY

133,333.332استخر استخراج امروز(JOY)
--آخرین قیمت(JOY/USDT)
400,000مقدار کل(JOY)
0.00ارزش کل قفل شده(USDT)
MX

0.00%APY تخمینی

JOY

0.00%APY تخمینی

استخراج AME

1,000,000استخر استخراج امروز(AME)
--آخرین قیمت(AME/USDT)
3,000,000مقدار کل(AME)
0.00ارزش کل قفل شده(USDT)
MX

0.00%APY تخمینی

AME

0.00%APY تخمینی

استیکینگ

X2Y2 Staking
X2Y2
10.00%-14.00% APY تخمینی
1 روزحداقل مدت (روز)
مقدار استیکینگ:نامحدود
LOOKS Staking
LOOKS
17.00%-20.00% APY تخمینی
1 روزحداقل مدت (روز)
مقدار استیکینگ:نامحدود
BTC Staking2
BTC
2.28% APY تخمینی
1 روزحداقل مدت (روز)
مقدار استیکینگ:نامحدود
ETH Staking2
ETH
2.28% APY تخمینی
1 روزحداقل مدت (روز)
مقدار استیکینگ:نامحدود
USDT Staking2
USDT
3.20% APY تخمینی
1 روزحداقل مدت (روز)
مقدار استیکینگ:نامحدود
برگشت به بالا