Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi sử dụng MEXC, bạn có thể gửi phiếu yêu cầu tại đây. Chúng tôi sẽ phản hồi nhanh chóng cho bạn qua Email.

Hỗ trợ pdf, csv, docx, doc, xlsx, xls, pptx, zip, png, jpg, gif, mp4, txt, v.v. Kích thước tối đa của mỗi tệp là 50M.