Thông tin Bậc của giao dịch Margin Isolated

Số tiền cho vay của bạn trong báo giá hoặc tiền điện tử thanh toán trong ví ký quỹ sẽ xác định các cấp của bạn. Các cấp khác nhau tương ứng với dòng thanh lý và tỷ lệ rủi ro ban đầu khác nhau, và tỷ lệ rủi ro ban đầu xác định thời gian đòn bẩy hiệu quả.
Cặp giao dịch
Cặp giao dịch
Bậc
Đòn bẩy hiệu quả
Tỷ lệ rủi ro ban đầu
Dòng thanh lý
Hạn mức cho vay (Tiền điện tử thanh toán)
Hạn mức cho vay (Trích tiền điện tử)
Chưa có dữ liệu