Thỏa thuận người dùng Đầu tư Tự động MEXC

Giới thiệu
 • 1. Thỏa thuận người dùng Đầu tư tự động này (“Thỏa thuận”) là hợp đồng giữa bạn (“bạn”, “của bạn” hoặc “Người dùng”) và MEXC Global (“chúng tôi”, “của chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “MEXC”) . Đưa ra các điều khoản và điều kiện chi phối việc bạn sử dụng các sản phẩm Đầu tư tự động của MEXC và các dịch vụ giao dịch liên quan thông qua mexc.com hoặc bất kỳ trang web liên quan, giao diện lập trình ứng dụng hoặc ứng dụng di động nào của chúng tôi (gọi chung là 'Nền tảng').
 • 2. Các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này là bổ sung cho Thỏa thuận người dùng, Chính sách quyền riêng tư, Tiết lộ rủi ro hoặc thỏa thuận hoặc ấn phẩm khác liên quan đến các sản phẩm Đầu tư tự động của MEXC hoặc các dịch vụ giao dịch liên quan có thể được xuất bản bởi MEXC theo thời gian (gọi chung là "Văn bản pháp lý"). Nếu các điều khoản trong Thỏa thuận này khác với các điều khoản trong Văn bản pháp lý, thì các điều khoản trong Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng. Trước khi sử dụng các sản phẩm Đầu tư tự động và các dịch vụ liên quan của chúng tôi, bạn nên đọc kỹ Thỏa thuận này và các Văn bản pháp lý.
 • 3. Bằng cách sử dụng các sản phẩm Đầu tư tự động của MEXC và các dịch vụ giao dịch liên quan (“Dịch vụ” hoặc “Các dịch vụ”), bạn được coi là đã đọc, đồng ý và hiểu đầy đủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này cũng như các điều khoản được nêu trong Tài liệu Pháp lý (bao gồm bất kỳ bản sửa đổi nào có thể được chúng tôi xuất bản theo thời gian). Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định trong Thỏa thuận này hoặc Văn bản pháp lý, theo đây, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ của mình ngay lập tức. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn được coi là đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này và các Văn bản pháp lý một cách toàn bộ vô điều kiện.
 • 4. Người dùng từ các khu vực pháp lý sau không được sử dụng các sản phẩm Đầu tư tự động của MEXC và các dịch vụ giao dịch liên quan: Bắc Triều Tiên, Cuba, Sudan, Syria, Iran, Yemen, Zimbabwe, Belarus, Myanmar, Lebanon, Libya, Bolivia, Ecuador, Bangladesh, Somalia, Iraq, Cộng hòa Dân chủ Congo (Vàng), Cộng hòa Trung Phi, Kyrgyzstan, Burundi, Afghanistan, Macedonia, Ethiopia, Guinea-Bissau, Guinea, Liberia, Trinidad và Tobago, Venezuela, Serbia, Crimea, Trung Quốc đại lục, Singapore, Hoa Kỳ, Ý, Canada.
Sản phẩm và Dịch vụ của Đầu tư tự động MEXC
 • 1. Điều khoản & Điều kiện Đầu tư Tự động này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ sau khi kế hoạch Đầu tư Tự động ban đầu được thiết lập đầy đủ, và cho đến khi bạn thay đổi cài đặt kế hoạch Đầu tư Tự động và/hoặc chấm dứt kế hoạch Đầu tư Tự động. Ngoài ra, chúng tôi có thể chấm dứt kế hoạch Đầu tư Tự động bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn.
 • 2. Bằng cách tạo một kế hoạch Đầu tư tự động mới, bạn cho phép bất kỳ giao dịch nào trong tương lai phát sinh từ kế hoạch cụ thể của bạn. Điều quan trọng là bạn phải thường xuyên kiểm tra trạng thái của kế hoạch Đầu tư tự động của mình. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ xác minh thông tin và chi tiết của kế hoạch Đầu tư tự động do bạn cung cấp. Tất cả các thông tin và chi tiết của kế hoạch Đầu Tư Tự Động do bạn cung cấp sẽ được giả định là chính xác và đầy đủ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
 • 1. Đầu tư tự động là công cụ tài chính phức tạp và việc giao dịch giống nhau có thể khiến bạn gặp phải một số rủi ro, bao gồm rủi ro hiệu suất nhưng không giới hạn của các sản phẩm Đầu tư tự động và rủi ro thua lỗ, và chúng tôi khuyên bạn nên tự nhận thức về những rủi ro liên quan. Bằng cách sử dụng các sản phẩm Đầu tư tự động và các dịch vụ liên quan của chúng tôi, bạn được coi là đã tự nhận thức được những rủi ro liên quan.
 • 2. Bất kể những điều đã nói ở trên, MEXC không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh cho bạn do số tiền đăng ký không chính xác, chi tiết chu kỳ định kỳ không chính xác hoặc không đủ tiền trong ví spot của bạn và/hoặc tiết kiệm linh hoạt. Bạn có trách nhiệm duy trì số dư đầy đủ trong ví spot và/hoặc tài khoản tiết kiệm linh hoạt của mình để tránh thất bại trong việc thực hiện giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ (nếu có) trong việc thực hiện kế hoạch Đầu Tư Tự Động vì bất kỳ lý do gì.
Không phải lời khuyên tài chính
 • 1. Bạn thừa nhận rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ trên Nền tảng của chúng tôi hoàn toàn là hành vi tự nguyện dựa trên tình hình kinh tế của chính bạn và kiến thức của bạn về các rủi ro liên quan, cả hai rủi ro này không liên quan đến chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ cách nào .
 • 2. Tất cả các giao dịch với bạn theo cam kết của chúng tôi sẽ trên cơ sở "chỉ thực hiện" và "không phải lời khuyên". Bạn phải dựa vào phán đoán độc lập của mình cho các khoản đầu tư của mình và bạn không có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn bất kỳ lời khuyên đầu tư nào liên quan đến bất kỳ giao dịch nào. MEXC không và không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Giới hạn trách nhiệm pháp lý và Bảo lưu quyền
 • 1. MEXC không đảm bảo hiệu suất của Đầu tư tự động và bạn có trách nhiệm tiến hành thẩm định của riêng mình khi sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý gây ra bởi bất kỳ rủi ro nào liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ chỉ do bạn chịu và MEXC sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Bạn thừa nhận rằng bạn có thể phải chịu thua lỗ khi tham gia vào giao dịch Đầu tư tự động và bạn đồng ý chịu bất kỳ và tất cả các khoản lỗ đó.
 • 2. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các trách nhiệm pháp lý, tổn thất hoặc chi phí dưới bất kỳ hình thức hoặc bản chất nào mà chúng tôi có thể phải chịu do bất kỳ kết quả nào của việc bạn không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình, cũng như liên quan đến MEXC hành động theo lệnh của bạn hoặc theo cách được cho phép theo Thỏa thuận này, Thỏa thuận người dùng và bất kỳ quy tắc hoặc thỏa thuận nào khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi có thể xuất bản theo thời gian.
 • 3. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn liên quan đến bất kỳ tổn thất, chi phí hoặc phí tổn nào mà bạn phải chịu do bất kỳ sự bất khả thi nào của bạn trong việc thực hiện giao dịch hoặc bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý và sự ảnh hưởng của nó nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.
 • 4. MEXC có quyền từ chối xử lý, hủy bỏ, chấm dứt hoặc đảo ngược bất kỳ gói Đầu tư tự động nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Nếu chúng tôi nghi ngờ giao dịch liên quan (hoặc có rủi ro cao liên quan đến) rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận hoặc bất kỳ loại tội phạm tài chính nào khác; để đáp lại hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc lệnh khác của chính phủ; nếu chúng tôi nghi ngờ một cách hợp lý rằng giao dịch có sai sót; hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ giao dịch liên quan đến bất kỳ Hạn chế hiện hành nào (như được liệt kê trong Văn bản pháp lý hiện hành). Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi bảo lưu quyền đảo ngược giao dịch và chúng tôi không có nghĩa vụ cho phép bạn khôi phục lệnh mua hoặc bán với cùng mức giá hoặc theo các điều khoản tương tự như giao dịch đã bị hủy hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do các hành động do chúng tôi thực hiện theo các điều khoản ở đây.
Phí và các khoản phí khác
 • 1. Đầu tư tự động thực hiện các giao dịch phù hợp với chi tiết kế hoạch giao dịch được chỉ định của người dùng. Phí giao dịch phát sinh từ các giao dịch thông qua Đầu tư tự động dựa trên Phí chung và chiết khấu tương ứng khả dụng cho bạn. Bạn có thể tìm thấy phí giao dịch tại đây [ https://www.mexc.com/fee ]
 • 2. MEXC bảo lưu quyền theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc cập nhật các khoản phí và lệ phí theo thời gian.
 • 3. Tất cả các khoản thanh toán phí và lệ phí của bạn cho MEXC đối với bất kỳ giao dịch nào sẽ được thực hiện ngay sau khi hoàn thành giao dịch đó. Bạn đồng ý và ủy quyền cho MEXC khấu trừ bất kỳ khoản phí áp dụng nào từ tài khoản của bạn tại thời điểm một giao dịch nhất định được hoàn tất. Trong trường hợp không có đủ tài sản kỹ thuật số trong tài khoản của bạn, bạn thừa nhận rằng bất kỳ khoản phí và lệ phí nào mà bạn phải trả và phải trả là khoản nợ mà bạn nợ MEXC và sẽ đến hạn ngay lập tức.
 • 4. Trừ khi có quy định khác, tất cả các khoản thanh toán phí và lệ phí cho MEXC sẽ được thực hiện dưới dạng tài sản kỹ thuật số.
Ngôn ngữ
 • Thỏa thuận này đã được soạn thảo bằng tiếng Anh. Mặc dù bản dịch bằng các ngôn ngữ khác của thỏa thuận này có thể khả dụng, nhưng các bản dịch đó có thể không được cập nhật hoặc hoàn chỉnh. Theo đó, bạn đồng ý rằng trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này và bất kỳ bản dịch nào khác của thỏa thuận này, phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng.