Major Crypto IndexINDEX--Giá trị ròng mới nhất0.00%Biến động--Giá cao nhất--Giá thấp nhất
Phân phối vị thế
Chỉ số
Giá trị ròng mới nhất
Biến động
K-Line
Giới thiệu
Chỉ số giao dịch
Đăng ký
lấy lại
Tài sản
0 USDT$0.00
Số tiền đăng kýUSDT
Số tiền
Max 20,000 USDTMin 100 USDT
Tỷ lệ đăng ký0.20%
Tài sản
0 Phần$0.00
Số tiềnPhần
Số tiền
Max 20,000 ContMin 10 Cont
Tỷ lệ mua lại0.20%
Phân phối vị thế
Thành phầnTỷ lệ phần trămGiá(USDT)
Đăng ký
Lệnh mua lại
Làm mới lệnh đơn
Tên chỉ số
Thời gian
Số tiền đăng ký
số lượng bán
Phí đăng ký
Giá trị giao dịch ròng
Trạng thái
Thao tác