Bỏ phiếu nạp

Nạp để niêm yết token và chia sẻ giải thưởng khi được niêm yết