Người dùng MEXC thân mến,
hãy xem Báo Cáo Thường Niên năm 2022 của bạn để nhìn lại hành trình MEXC của bạn trong suốt cả năm!